Jurgen Popma

Frysk damjen in saaie sport? ‘Hielendal net’, fynt Jurgen Popma (10) fan Blauhús. ‘It is just in hiel spannende sport, dêr’tst goed by neitinke moatst.’

Sûnt twa jier sit Jurgen op Frysk damjen by damklup De Skyfkes yn Blauhús. Mar ek thús mei Jurgen it damjen graach oefenje tsjin syn heit of freondintsje Marije. ‘Marije is ek best wol goed, se wint ek wolris fan my’, jout er ta.
Ek Jurgen kin der wat fan. Op de keukenstafel stiet in hiel âlde, grutte wikselbeker. ‘Dy ha ik wûn by de Fryske kampioenskippen’, fertelt er grutsk. ‘Yn de finale moast ik damje tsjin in jonge út Lollum. Dat wie hiel spannend, mar gelokkich koe ik him ferslaan.’